poniedziałek, 28 grudnia 2015

3 Sensory Christmas Activities

If your child needs some sensory stimulation, there is no better time than Christmas. Involve your little one into Christmas activities by showing him or her some simple advice that I present below.

Sprinkles, sprinkles…
Use the popular decorative elements to stimulate your child’s sensory apparatus. Even putting sprinkles on some gingerbreads will give them a lot of joy, but you can use some “variations” when it comes to this subjects. You can use the popular M&M candy, sweet peas (very popular in Poland!) or to be less directed onto the sweets “area” – coconut shrims. I particularly like the idea of using an ice-cream cone, turning it upside-down and decorate it as a Christmas Tree. Very simple, but in my opinion, very effective.
               
http://www.couponclippingcook.com/


“Do you wanna build a snowman?”
But not the typical snowman. The sensory one. In order to create it you have to use as much shredded paper as possible. If you have paper shredder, that’s even better! Draw the shape of a snowman on a piece of paper, then fill it up with the shreds by gluing them.

http://blogs.babycenter.com/


Snow paint.
Speaking about the snowman…If you want involve your child into a more experimental activity, I recommend making the “snow paint” together. You will need shaving cream, white school glue, lots of glitter and to give it an extra wintery spirit – peppermint extract. First thing to do is to put shaving cream and glue in the refrigerator for about. It can be a couple of hours or even overnight if you want to make the paint the next morning. After bringing glue out of the refrigerator, remember to leave it on the counter for like 10 minutes. Next, mix equal parts of glue and shaving cream regularly checking the consistency. Add glitter and peppermint extract and mix it all together again. When it dries, it should be puffy and nice in touch – perfect for sensory stimulation!


Autor: Joanna
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie, specjalizacja: Filologia Angielska z przygotowaniem pedagogicznym i merytorycznym.

wtorek, 8 grudnia 2015

Cele i funkcje przedszkola oraz jego wpływ na rozwój dziecka

Cele wychowania przedszkolnego zostały określone w akcie prawnym takim jak Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Do wymienionych w rozporządzeniu celów należą następujące: 
- wspomaganie uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych,- budowanie systemu wartości,
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
- rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci,
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci,
- troska o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci,
- rozwijanie wiedzy dziecka w aspekcie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- zapoznanie dziecka z wartościami estetycznymi poprzez taniec, śpiew, teatr itp.,
- kształtowanie poczucia przynależności społecznej,
- wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i tym samym zapewnienie lepszych szans edukacyjnych,  
- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
 - podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i etniczej.


W literaturze przedmiotu poświęcono wiele miejsca zadaniom i funkcjom jakie powinna wypełniać placówka przedszkolna. I tak na przykład B. Surma wymienia trzy podstawowe funkcje przedszkola:
 - funkcję opiekuńczą, polegającą na nabywaniu umiejętności dotyczących wykonywania czynności samoobsługowych, kształtowaniu nawyków higienicznych i kulturalnych, utrzymanie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju sprawności ruchowej dziecka,
- funkcję kształcącą, polegającą na rozwoju czynności intelektualnych, wspomaganiu rozwoju umysłowego poprzez zabawę, kształtowanie umiejętności pisania, czytania i umiejętności z obszaru matematyki,

- funkcję wychowawczą polegającą na kształtowaniu umiejętności społecznych i komunikowania się z innymi, wychowaniu poprzez sztukę, kształtowaniu szacunku wobec świata przyrody oraz budowaniu postawy obywatelskiej i rodzinnej.    W realizacji wyżej wymienionych funkcji ogromną rolę przypisuje się pracownikom przedszkola – bezpośrednim opiekunom dzieci. To właśnie oni mają być w przedszkolu wzorem dla swoich wychowanków i ułatwiać dzieciom płynne „przechodzenie z monologu do wzajemnego dialogu”. Wychowawcy przedszkolni nie tylko przygotowują plan dnia, zajęcia dydaktyczne czy pomoce edukacyjne, ale także wspierają aktywną działalność przedszkola poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami, relacji z innymi placówkami bądź instytucjami kultury. Inicjowanie spotkań, organizacja imprez i uroczystości w placówce przedszkolnej, organizowanie wycieczek – są to działania, dzięki którym przedszkole może stać się ważną i docenianą instytucją w lokalnym środowisku. Jednocześnie, zaistnienie placówki przedszkolnej w społeczności lokalnej sprzyja rozwojowi samych dzieci i intensyfikuje proces socjalizacji wychowanków przedszkola.

Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną