wtorek, 8 grudnia 2015

Cele i funkcje przedszkola oraz jego wpływ na rozwój dziecka

Cele wychowania przedszkolnego zostały określone w akcie prawnym takim jak Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Do wymienionych w rozporządzeniu celów należą następujące: 
- wspomaganie uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych,- budowanie systemu wartości,
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej,
- rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci,
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci,
- troska o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci,
- rozwijanie wiedzy dziecka w aspekcie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- zapoznanie dziecka z wartościami estetycznymi poprzez taniec, śpiew, teatr itp.,
- kształtowanie poczucia przynależności społecznej,
- wspieranie dziecięcej aktywności, ciekawości i tym samym zapewnienie lepszych szans edukacyjnych,  
- przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
 - podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i etniczej.


W literaturze przedmiotu poświęcono wiele miejsca zadaniom i funkcjom jakie powinna wypełniać placówka przedszkolna. I tak na przykład B. Surma wymienia trzy podstawowe funkcje przedszkola:
 - funkcję opiekuńczą, polegającą na nabywaniu umiejętności dotyczących wykonywania czynności samoobsługowych, kształtowaniu nawyków higienicznych i kulturalnych, utrzymanie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju sprawności ruchowej dziecka,
- funkcję kształcącą, polegającą na rozwoju czynności intelektualnych, wspomaganiu rozwoju umysłowego poprzez zabawę, kształtowanie umiejętności pisania, czytania i umiejętności z obszaru matematyki,

- funkcję wychowawczą polegającą na kształtowaniu umiejętności społecznych i komunikowania się z innymi, wychowaniu poprzez sztukę, kształtowaniu szacunku wobec świata przyrody oraz budowaniu postawy obywatelskiej i rodzinnej.    W realizacji wyżej wymienionych funkcji ogromną rolę przypisuje się pracownikom przedszkola – bezpośrednim opiekunom dzieci. To właśnie oni mają być w przedszkolu wzorem dla swoich wychowanków i ułatwiać dzieciom płynne „przechodzenie z monologu do wzajemnego dialogu”. Wychowawcy przedszkolni nie tylko przygotowują plan dnia, zajęcia dydaktyczne czy pomoce edukacyjne, ale także wspierają aktywną działalność przedszkola poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami, relacji z innymi placówkami bądź instytucjami kultury. Inicjowanie spotkań, organizacja imprez i uroczystości w placówce przedszkolnej, organizowanie wycieczek – są to działania, dzięki którym przedszkole może stać się ważną i docenianą instytucją w lokalnym środowisku. Jednocześnie, zaistnienie placówki przedszkolnej w społeczności lokalnej sprzyja rozwojowi samych dzieci i intensyfikuje proces socjalizacji wychowanków przedszkola.

Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza