środa, 8 stycznia 2020

Rodzaje zabaw


Wraz z rozwojem teorii pedagogiki poświęconej zagadnieniu zabawy dziecka, powstało wiele klasyfikacji dziecięcych zabaw według różnych kryteriów. I tak, ze względu na liczbę uczestników zabawy, można wyróżnić zabawy grupowe oraz indywidualne, kiedy to dziecko bawi się samotnie. Ze względu na aspekt stopnia samodzielności dziecka zaangażowanego w zabawę, możemy wyróżnić zabawy swobodne oraz zabawy kierowane. Te ostatnie – w przeciwieństwie do zabaw swobodnych – są aranżowane i kontrolowane przez opiekunów, pedagogów czy rodziców. Zabawy kierowane powinny odbywać się według zaplanowanego scenariusza i zgodnie z regułami narzuconymi przez osobę kierującą zabawą – tylko w taki sposób zaproponowana zabawa pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Zabawa swobodna jest natomiast w pełni samodzielnym działaniem podejmowanym przez dziecko, które jest zarówno aktywnym uczestnikiem jak i twórcą procesu zabawy.
Ze względu na charakter samego procesu zabawy niemiecka badaczka psychologii rozwojowej Ch. Buhler w swojej pracy naukowej „Dziecięctwo i młodość” zaproponowała następujący podział zabaw:

- zabawy funkcjonalne, polegające na wykonywaniu danej czynności zgodnie z ustalonymi regułami, według polecenia lub zamysłu, np. skakanie, klaskanie, jazda na rowerze, gra w łapki itp.

- zabawy w fikcję, polegające na naśladowaniu i odgrywaniu ról, np.: odgrywanie roli matki, naśladowanie osób reprezentujących poszczególne zawody, zabawa „w dom”, rozmawianie z zabawkami, wcielanie się w bohaterów bajek.

- zabawy receptywne, polegające na aktywizowaniu funkcji percepcji i wykorzystaniu umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia, np. oglądanie filmów, słuchanie bajek, oglądanie przedstawień, obserwowanie czynności wykonywanych przez inne osoby, słuchanie piosenek i in.

- zabawy konstrukcyjne, odwołujące się do twórczej i kreatywnej właściwości zabawy, których efektem końcowym są wytwory działań dziecka, np. rysowanie, budowanie z klocków, lepienie z plasteliny, śpiewanie piosenek, opowiadanie, robienie zabawek na choinkę, wycinanie itp.

Zabawa nie może być traktowana jako wypełniacz czasu. Powinna być kreatywna, by wspierać dziecko na każdym etapie jego rozwoju. Musimy pamiętać, że każe dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie. Dla dzieci w tym samym wieku różne zabawy mogą być atrakcyjne, łatwe bądź trudne. Zawsze starajmy się dopasować gry do upodobań i zdolności naszego dziecka i pamiętajmy, że nauka poprzez zabawę ma być przede wszystkim przyjemna dla dziecka.


Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

wtorek, 17 grudnia 2019

Pierwsze kroki z liczeniem


W umyśle dziecka, stopniowo następują zmiany w strukturach poznawczych, odpowiednio do fazy rozwojowej w jakiej się znajduje. W pracy, czy w samym komunikowaniu się z dzieckiem dorosły często stara się mówić, tłumaczyć coś w sposób, który wydaje się prosty, natomiast niedostosowany do stadium rozwoju poznawczego w jakim się znajduje. Ma to swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym, ale zwłaszcza w sytuacjach dydaktycznych.

Dziecko od około 2 do 7 roku życia znajduje się w stadium myślenia przedoperacyjnego dla którego charakterystyczny jest rozwój języka i innych form reprezentacji oraz gwałtowny rozwój pojęciowy, a rozumowanie jest zdominowane przez percepcję i ma charakter prelogiczny lub częściowo logiczny.

Jak zatem odkrywać przed dzieckiem matematykę? Podążać za nim, za jego aktualnym pojmowaniem rzeczywistości i potrzebami.

W zakresie tzw. dziecięcego liczenia wchodzą umiejętności

1. wyodrębniania przedmiotów do policzenia, a potem liczenia ich w odpowiedni sposób.
2. ustalania, w którym porównywanych zbiorów jest więcej elementów – na jeden z 3 sposobów:
- ocenianie ,,na oko”
- łączenie w pary elementów z porównywanych zbiorów
- liczenie elementów w obu zbiorach
- wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania


Dzieci trzyletnie potrafią stosować podczas przeliczania obiektów następujące zasady:
- zasadę stałego porządku – liczenie odbywa się zawsze w tej samej kolejności, wymaga znajomości kilku słów, których porządek jest stały
- zasadę jeden do jednego – każdemu przedmiotowi odpowiada jedna nazwa (liczebnik)
- zasadę kardynalności – ostatni liczebnik oznacza jednocześnie liczebność zbioru

Około 5-go roku życia dziecko potrafi stosować dwie kolejne zasady:
- zasadę abstrakcyjności – wszystkie obiekty można liczyć, należy przy tym abstrahować od ich cech fizycznych, które nie mają wpływu na liczbę elementów zbioru (np. 5 rowerów i 5 piłek)
- zasadę niezależności porządkowej – można zacząć liczyć od dowolnego elementu zbioru, kierunek i porządek wskazywana nie mają znaczenia

Aby kształtować umiejętność liczenia należy je do tego zachęcać, pokazywać jak się to robi, maksymalnie aktywizować do manipulowania przedmiotami i dostrzegania prawidłowości,
a własną rolę ograniczyć do czuwania i pomagania, aby proces uczenia przebiegał prawidłowo.

Niech dziecko liczy dokąd chce i jak długo potrafi, nie ograniczajmy mu jego zakresu. Można podpowiedzieć jeśli zapomni dany liczebnik, co pozwala mu słyszeć regularności w brzemieniu liczebników i łatwiej poszerzać swój zakres.

Liczenie zaczynajmy od liczenia przedmiotów jednorodnych. W miarę doskonalenia umiejętności można przejść do liczenia obiektów niejednorodnych, znajdujących się na wspólnym obszarze lub powiązanych w inny sposób.

Stopniowo zwiększać zakres liczebności obiektów.
Pomocne jest układanie obiektów do policzenia w szeregu lub rzędzie, co pomaga w koncentracji i utrzymaniu rytmu wskazywania, potem tak samo stopniowo przechodzić do układów nieregularnych.
Doskonalić umiejętność liczenia równocześnie z ustalaniem, gdzie jest więcej, a gdzie mniej przedmiotów oraz kształtowaniem umiejętności dodawania i odejmowania.

Prowadzenie ćwiczeń w liczeniu na zbiorach zastępczych typu patyczki, figury liczbowe.
Liczenie na palcach lub innym zbiorze zastępczym umożliwia oderwanie się od konkretnej sytuacji i nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań również wtedy, gdy nie widzi się występujących w jego treści obiektów.

Do kształtowania dziecięcego liczenia należy wykorzystywać nadarzające się okazje w różnych sytuacjach na co dzień.

Autor: Katarzyna
Studiuję pedagogikę ze specjalizacją przedszkolną i wczesnoszkolną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Lubię pracować z dziećmi, wpływać na ich rozwój, uświadamiać, a także  poznawać świat widziany oczami najmłodszych.


środa, 25 września 2019

An overview of legumes for parents


Over the last several years, both the cultivation as well as the consumption of leguminous plants in Poland has experienced a tremendous increase. The importance of this group of plant species in human and animal nutrition are among the key contributors to the high development of this very healthy plant group.

The legume family consists of plants that produce a pod with seeds inside. The term “legume” is used to describe the seeds of these plants. Seeds in the leguminous group include beans, peas, chickpeas or lentils. Soy and peanut are also part of this group.Legumes PROs


Legumes provide your children with carbohydrates, fiber, vitamins, proteins and minerals. They may be introduced within babies’ diets from 11 months of age. It is important to teach our children proper eating habits. Thus, when they are older they will have a varied and balanced diet.

Legumes are very important in the children’s diet because of their high content of carbohydrates (sugars). The sugar in legumes is starch, which is made up of many glucose molecules, so they provide a lot of energy.

Legumes are particularly rich in healthy fibers, such as resistant starch and soluble fibers. Both types pass undigested through your stomach and small intestine until they reach your colon, where they feed your friendly gut bacteria. Unpleasant side effects of these fibers include gas and bloating, but they also help form short-chain fatty acids (SCFAs), such as butyrate, which may improve colon health and reduce your risk of colon cancer. What’s more, both resistant starch and soluble fibers help you feel full.

This vegetable group is a source of good quality protein which is in fact higher in protein than most other plant foods. Legumes have about twice the protein content of cereal grains.

Legumes are gluten free – as such, they are suitable for children with coeliac disease or gluten sensitivity.

The most abundant minerals in legumes are calcium and iron, and they have a good amount of B vitamins.

Legumes have been linked to various other health benefits, including a reduced risk of heart disease and lower cholesterol levels.

Randomized controlled trials also suggest that regular consumption of these plant foods may reduce blood pressure and triglycerides.Legumes CONs

Raw legumes contain antinutrients such as phytic acid and lectins , which can interfere with digestion and the absorption of other nutrients.

The nutritional quality of legumes is hampered by certain compounds.

While they harbor antinutrients, you can use methods like soaking, sprouting, and boiling to reduce their levels of these compounds.Conclusions

Legumes are linked to various health benefits.

They have an impressive nutritional profile and are one of the best plant-based sources of protein.

Properly prepared legumes are very healthy when consumed as part of a balanced diet.Watching a seed grow


Watching seeds grow is an amazing science lesson for kids. Legume seed germination experiments give kids the opportunity to see up close how a seed grows what would actually be happening under the ground. Simple science activities are great for young learners!Chef cooking tips for Legumes

It is important, also, to know how to avoid indigestion and/or flatulence caused by dishes containing legumes. It is as simple as adding digestive spices: in India they cook ginger, turmeric and sometimes fennel and asafetida with legumes to make them more digestible. Cumin and dill are very commonly used plants in Poland added into dishes which require a little bit of ”help” in order to minimize the indigestion effects that may eventually be caused by leguminous seeds ingestion.
The thousands of ways in which you may combine legumes in your cooking may well be as a starter, into a soup, as a salad or as an accompanying side dish.

Autor: Luis
STAŻ ZAWODOWY: Kucharz 2017 – 2018 Academie de Paris, Paryż , Francja.
MAGISTER: Zarządzanie i administracja 2001 - 2004 Uniwersytet UAM w Madrycie, Hiszpania.

piątek, 9 sierpnia 2019

Zabawa ma znaczenie


Zabawa jest główną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Obserwując bawiące się dziecko możemy je bliżej poznać, to czym się interesuje, co myśli, jakie ma wyobrażenia, a także określić jego poziom uspołecznienia oraz rozwój emocjonalny.

Zabawa jest naturalna, kształtuje osobowość, pobudza fantazję, rozwija zmysł organizacji. Jest głównym środkiem stymulacji rozwoju dzieci, przede wszystkim dlatego, że jest naturalna, tym samym – bardzo autentyczna, bo pochodzi od dziecka. Oczywiście potrzebuje wsparcia dorosłych, ale nawet gdy zabawa jest organizowana przez osobę dorosłą, to powinna należeć do dziecka, spełniać jego potrzeby, być otwarta na treść jej przebiegu, tak by mogło czerpać z niej radość. Dzięki temu maksymalizujemy możliwości intelektualne, emocjonalne dziecka.
Ważne jest, aby zabawy przybierały różne formy, wpływające na wszechstronność.
Wyróżniamy poszczególne rodzaje zabaw, oto niektóre z nich:

Manipulacyjne – można je zaobserwować już od pierwszych miesięcy życia, od kiedy dziecko opanuje czynność chwytania, czyli między 4 a 5 miesiącem życia i trwają aż do wieku przedszkolnego. Dziecko 3 letnie jest u szczytu swoich możliwości manipulacyjnych. Dziecko poznaje świat poprzez oglądanie przedmiotów ich dotykanie, zapoznaje się z ich kształtem, fakturą, określa twardość struktur poprzez chwytanie i uderzanie. Zapoznaje się z dźwiękami, które mogą wywołać. Manipulowanie to podstawowa forma zabawy przejawiająca pierwsze kroki w poznawaniu świata. Dziecko spostrzega przedmiot za pomocą zmysłu, a następnie przechodzi do aktywności z nim związanej. Dzięki temu, postępuje rozwój sensoryczny i poznawczy.

Konstrukcyjne- tradycyjne klocki, budowle z piasku, budowanie domków, szałasów, lepienie, babki z piasku. Te aktywności są następstwem zabaw manipulacyjnych.
Początkowo dziecko nie zastanawia się nad doborem materiałów, a z czasem metodą prób, błędów, obserwacji zachowań przedmiotów, zaczyna pojmować ich różnice wielkości i wagi, dzięki czemu tworzy coraz doskonalsze konstrukcje.
Jakie płyną z nich korzyści?
- rozwijają zdolności planowania: w czasie tworzenia konstrukcji dziecko uczy się przewidywać następstwa swoich działań i planować kolejne kroki
- ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową: budowanie z instrukcją, odwzorowywanie konkretnych etapów pomaga rozwijać koordynację ręka-oko niezwykle ważną w czasie dalszej nauki w szkole
- doskonalą umiejętności manipulowania przedmiotami i angażują małą motorykę: dopasowywanie elementów, dokręcanie śrubek, uczą precyzji, co przydaje się w szkole w nauce pisania, kreślenia linii, jeżdżenia po śladzie
- rozbudzają kreatywność
- zaspakajają potrzeba tworzenia, dają przyjemność estetyczną
- pomagają ćwiczyć uwagę i koncentrację: zabawy konstrukcyjne w przeciwieństwie do tych tematycznych i ruchowych przebiegają zazwyczaj w ciszy i skupieniu
- uczą samodzielnego myślenia i działania
- dają poczucie sprawstwa

Tematyczne – polegają na przyjęciu jakiejś roli, stworzenie fikcji na zasadzie naśladownictwa – często sytuacji z życia codziennego, które dzieci obserwują. Uzewnętrzniają swoje spostrzeżenia np. w zabawie w dom jest mama, tata i dzieci, rodzice zajmują się nimi, spędzają czas, pracują, robią zakupy itd. To wszystko przejaw tego ile chłoną na co dzień, jakie normy przyjmują , jak się funkcjonuje w społeczeństwie.
Dziecko uczestnicząc w zabawach tematycznych jest dojrzalszą wersją samego siebie.
Każda zabawa, ma przebieg logiczny, a to jak dziecko zachowuje się w roli którą przybiera odbiega od tego jak zachowałoby się w takiej samej sytuacji na co dzień. Zabawy tematyczne wyznaczają granicę stopnia rozwoju dzieci młodszych i starszych. Dzieci młodsze są mniej doświadczone, mają uboższy zasób słownictwa, a przede wszystkim odnoszenie się do wszystkich sytuacji w otoczeniu z pozycji własnej osoby i swoich potrzeb sprawia, że zabawy tematyczne dzieci 3-4 letnich różnią się bardzo od tego samego rodzaju zabaw dzieci 5-6 letnich.

Ruchowe – prozdrowotne właściwości aktywności fizycznej są powszechnie znane. Ruchliwość dziecka, nieraz wręcz zadziwiająca dorosłego, także jest naturalna. Pozytywnie wpływa na rozwój, między innymi na sprawność, motorykę, pojęcie usytuowania przestrzennego, wzmocnienie rozrastającego się układu kostnego i mięśniowego.
Poniżej wyszczególnione przykładowe rodzaje zabaw ruchowych:
-zabawy orientacyjno-porządkowe wyrabiają umiejętność oceny kierunku i odległości, orientację w przestrzeni, uczą biegania bez potrącania, omijania przeszkód,
- zabawy bieżne angażują duże grupy mięśniowe, pobudzają krążenie, oddychanie, 
- zabawy równoważne rozwijają zdolność utrzymywania równowagi, uczą przekraczania przeszkód, działają mobilizująco na układ nerwowy,
- zabawy z czworakowaniem działają na organizm wszechstronnie- tak na układ wegetatywny, jak i ruchowy,
- zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzają krążenie i oddychanie,
- zabawy z elementem wspinania i włażenia ćwiczą sprawność pokonywania przeszkód,
- zabawy z elementem rzucania, chwytania , toczenia, celowania rozwijają umiejętność rzucania, chwytania, zdolność oceny kierunku i odległości,
- zabawy rytmiczno- ruchowe wpływają na ogólne usprawnianie ruchowe dzieci, wyrabiają poczucie rytmu, koordynację ruchową, ćwiczą oddech.


Zabawy ruchowe można połączyć z muzycznymi – taniec, inscenizacje piosenki, reagujące na rytm piosenki związane z budową piosenki, taneczne polegające śpiewaniu piosenki z jednoczesnym wykorzystaniem ruchów zgodnych z jej charakterem.

Warto obserwować dziecko podczas zabawy, wspierać go w niej. Dać możliwość różnorodnej aktywności. . Zwłaszcza w czasach wszechobecnej elektroniki, która bardzo ogranicza aktywność dziecka. Jeśli jest już ona w życiu małego człowieka obecna, to niech tablet, komputer czy telefon będzie jedynie alternatywą i dodatkową umiejętnością, a nie przeważającą aktywnością. Szkoda na nie dzieciństwa i potencjału jaki drzemie w dziecku. Najlepiej przeplatać zabawy ruchowe z bardziej statecznymi

Autor: Katarzyna
Wychowawca Grupy Delfiny

niedziela, 21 lipca 2019

HOMEMADE FUN


1. SLIME

*What is this?
Is a sticky substance which your kid will love.
*How to do “slime” at home?
You will need (option 1):
 • 3 spoons of glue
 • 3 spoons of water
 • 1 spoon of washing liquid
 • few drops of food dye (optional)
 • glitter (optional)
You need to mix all the ingredients in a bowl or a cup. The best if you mix it and knead with your hands. Slime must be stored in a closed container.
You will need (option 2):
 • 1 glass of wheat flour
 • 1 glass of potato flour
 • ¾ glass of oil
 • ½ glass of water
 • few drops of food dye (optional)
 • glitter (optional)
You need to mix all the ingredients in a bowl or a cup. The best if you mix it and knead with your hands. If the slime is too hard you need to add a bit of oil, if it’s to soft – a bit of potato flour.
You will need (option3):
 • few spoons of liquid hand soap
 • few spoons of shower gel
 • a bit of salt
 • glitter
Soap and shower gel mix it together in a bowl. Next step – add salt and mix with a spoon. This kid of slime is a bit different but reduce risk of allergy.

https://eatingrichly.com/glitter-glue-slime/

2. KINETIC SAND / MOON SAND

* What is this?
Kinetic sand is sand that has had ingredients added to it so that it becomes mouldable like clay. It continues to have grainy properties of sand, creating an interesting texture experience.
Moon sand is given it’s name because of it’s crumbly texture and how similar it looks to the surface of the moon. It can also be moulded when compressed, making it a fabulous for open ended play.
* How to do “kinetic and moon sand” at home?
You will need (option 1 kinetic sand):
 • sand
 • corn starch
 • dish soap
 • water
You will need (option 2 kinetic sand):
 • sand
 • corn starch
 • water
 • food dye
 • tea tree oil (optional)
You will need (option 3 kinetic sand):
 • sand
 • glue
 • corn starch
You will need (option 4 moon sand):
 • flour
 • vegetable oil
 • food dye
You will need (option 5 moon sand):
 • flour
 • baby oil
You will need (option 6 moon sand):
 • potato flour
 • shaving cream
Making kinetic and moon sand is very easy. You just have to mix all the ingredients in a bowl and you can start to play.

https://www.mahhal.com/products/kinetic-sand?ls=en (kinectic sand)

Ms Agata class at “Zyrafa” (moon sand)

3. PLAY DOUGH

* What is this?
Play dough (play doh) is a modeling compound used by young children for arts and crafts projects. * How to do “play dough” at home?
You will need
:
 • 2 glasses of flour
 • 1 glass of salt
 • 2 glasses of water
 • 2 spoons of oil
 • 1 tea spoon of lemon juice
 • food dye
Mix all the ingredients. You should get consistency similar to pancakes mix. Next you have to boil it on a small fire (all the time mixing).

http://lovegrowswild.com/2014/12/homemade-play-dough-recipe/

4. GIANT BUBBLES

* What is this?
Giant bubbles are loved by all kids bubbles in much bigger sizes.
* How to do “giant bubbles” at home?
You will need (option 1):
 • 1 glass of dish soap
 • 10 glasses of water
 • 10 drops of glycerine for 1 liter of liquid
 • You will need (option 2):
 • 6 glasses of water
 • ½ glass of dish soap
 • ½ glass of corn starch
 • 1 spoon of baking powder
 • 1 spoon of glycerine
You will need (extra):
 • 2 sticks
 • rope
All the ingredients mix in a basket or bowl. Close the rope on the sticks on the way you like it. Remember you have to create t list one circle. Enjoy

https://zoelea.com/make-giant-bubbles


Autor: Agata
Absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, specjalność: nauczanie wczesnoszkolne i edukacja przedszkolna z elementami logopedii. Ukończyła także Akademię Muzyczną na kierunku: choreografia i Uniwersytet Warszawski na kierunku: animacja społeczno-kulturalna.

wtorek, 9 lipca 2019

Ukąszenia Owadów u Dzieci


W okresie letnim jesteśmy najbardziej narażeni na ukąszenia przez wszelkie owady bądź pajęczaki. Ugryzienia bywają różne, jedne przechodzą bardzo szybko i prawie ich nie odczuwamy, a inne są bardzo bolesne dla dzieci gdyż wywołują obrzęk, zaczerwienienia i świąd oraz ewentualne reakcje alergiczne na jad owadów. W najgorszym przypadku mogą się przeistoczyć w chorobę np. boreliozę.
Dość często nie potrafimy sprecyzować ukąszenia, które jest jednak bardzo istotne. Każdy rodzaj ukąszenia leczy się w inny sposób i nie zawsze wszystko co pomaga na ukąszenia komara przyniesie dziecku ulgę gdyż, właściwie mogło dziecko zostać ukąszone przez pluskwy lub mrówki.
Co robić, gdy jednak dziecko zostanie pogryzione przez komary lub meszki ?
Przede wszystkim NIE DRAPAĆ to podstawa ! W przeciwnym razie obrzęk będzie się długo utrzymywać, może też dojść do zainfekowania ranki a w takim przypadku trzeba udać się do lekarza .
Ale jak dziecku wytłumaczyć aby nie drapało ? Najlepiej sięgnąć po dostępne środki bez recepty które pomogą zwalczyć świąd i znieczulić podrażnioną skórę i przyspieszyć jej gojenie. Jeśli nie mamy niczego takiego pod ręką warto sięgnąć po domowy sposób i zrobić kompres nasączony roztworem z octu w proporcji pół na pół z wodą , lub przyłożyć zimny okład np. kostki lodu .Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

czwartek, 27 czerwca 2019

Terapia SI, co to za nowy wynalazek?


Integracja sensoryczna odpowiada za odbieranie i prawidłowe interpretowanie bodźców zmysłowych. Jej najintensywniejszy rozwój przypada między 3 a 7 rokiem życia. Kiedy proces integracji sensorycznej nie przebiega prawidłowo można zaobserwować to w zachowaniu dziecka.

Twórcą Terapii SI (Sensory Integration) była A. Jean Ayres, amerykańska doktor filozofii psychologii uczenia i psychoterapeuta zajęciowy. W latach 70-tych dr Ayres wysnuła hipotezę, iż proces przetwarzania na poziomie zmysłów u dzieci jest rozłożony w czasie. W rozwoju mogą pojawić się nieprawidłowości i deficyty w zakresie integracji informacji płynących z wielu zmysłów. Jako przyczynę, wskazywała nieefektywną lub błędną, pracę neuronów integrujących dane ze wszystkich zmysłów. Według teorii dostarczenie odpowiednich bodźców może niwelować te neurologiczne zaburzenia, którymi są „zaburzenia przetwarzania sensorycznego”. W Polsce z Terapią Integracji Sensorycznej możemy spotkać się od lat 90tych ubiegłego wieku, natomiast dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat teoria ta stałą się popularnie diagnozowana.


Skąd biorą się zaburzenia integracji sensorycznej? Mielinizacja ma miejsce już w okresie płodowym. Jest to proces tworzenia osłonek mielinowych (inaczej tłuszczowych) wzdłuż włókien nerwowych mózgu i rdzenia kręgowego, które będą odpowiadały za efektywny przebieg impulsów nerwowych. W życiu płodu lub w okresie okołoporodowym może dojść do pojawienia się mikrouszczerbków w systemie nerwowym. Zaburzenia te mogą mieć także podłoże genetyczne.

We wczesnych latach życia dziecka bardzo ważne jest zapewnienie mu prawidłowej stymulacji. Bo o ile problemów z integracją sensoryczną nie można „nabyć” to można pewne aspekty rozwoju dziecka zaniedbać, co w konsekwencji może prowadzić do zaburzeń. Również tendencje do problemów z SI można niwelować za pomocą prostych czynności tak często powtarzanych przez rodziców przy niemowlęciu.

Przede wszystkim opiekując się maluszkiem/przedszkolakiem wyzbądźmy się częstego kontaktu z telewizorem, tabletem bądź innego rodzaju ekranem. Częste wystawianie dziecka na szybko zmieniające się obrazy i barwy wzmocnione dźwiękiem prowadzi do przebodźcowania.
Tak samo w późniejszym wieku sytuacja wygląda z grami komputerowymi. Kołysanie czy bujanie, czytanie, masaże, delikatny ruch do powolnej muzyki zdecydowanie lepiej sprawdzą się w opiece nad małym dzieckiem niż gdyby zostawało sam na sam z bajką. Dodatkowo wzmacnia to więź między maluchem a rodzicem. Być może to rozwój technologiczny dzisiejszych czasów uwypuklił zaburzenia SI, gdyż mimo pozornego zajęcia pozostawia on użytkującego zdecydowanie bardziej biernym (angażowanie co najwyżej 2 zmysłów na raz) niż popularne zajęcia z czasów młodości naszych rodziców i dziadków.

Jeżeli widzimy, że nasze dziecko ma problem z równowagą, łapaniem piłki, używaniem nożyczek lub samodzielnym ubieraniem, opóźniony jest rozwój mowy lub niski poziom koncentracji może oznaczać to zaburzenia integracji sensorycznej, które nie mijają same z siebie a nieradzenie sobie z podanymi sytuacjami będzie powodowało wycofanie u dzieckz lub agresję. Zaburzenia SI można podzielić na rodzaje. W zależności od rodzaju możemy każdy z nich dodatkowo podzielić na typ podwrażliwy (w skrócie szukanie bodźców) i nadwrażliwy (unikanie bodźców).

Rodzaj zaburzeń – przedsionkowy:
- podwrażliwość – wrażenie jakby dziecko ciągle rozpierała energia, skakanie, bieganie, wspinanie się, kręcenie, turlanie, upadania, huśtanie, ciągły ruch ale również dziecko może niezauważać, że spada lub sprawiać wrażenie braku potrzeby ruchu

- nadwrażliwość – sprawianie wrażenie strachu przed ruchem, unikanie szybkiego ruchu i biegu, lęk przed wysokością, lęk przed upadkiem, unikanie huśtania, kręcenia, zjeżdżalni, drabinek, zeskakiwania oraz przebywania głową w dół

Rodzaj zaburzeń – proprioceptywny:
- podwrażliwość – upadanie i ocieranie się o przedmioty, mocny nacisk (silny kontakt fizyczny) na przedmioty oraz silne przytulanie do innych osób, brak wyczucia różnicy między mocno a delikatnie – problem z dostosowaniem siły, niskie napięcie mięśniowe, uderzanie kończynami o twarde powierzchnie
- nadwrażliwość – przebywanie w spoczynku niż ruch, unikanie skakania, biegania, czołgania się a nawet przepychania, niepokój gdy ktoś porusza jego nogami lub rękoma

Rodzaj zaburzeń – dotykowe:
- podwrażliwość – chętne jedzenie nowych potraw oraz wkładanie przedmiotów do buzi, poszukiwanie mocnego kontaktu fizycznego, chęć do prac manualnych przy których można się pobrudzić lub coś uciskać – najwygodniej robić to rękami, dotykanie wszystkiego, brak zwracania uwagi na uderzenia lub urazy, skaleczenia, dotyk ze strony innych, brak reakcji na ból
- nadwrażliwość – unikanie niektórych faktur (w tym ubrań), niechęć do pobrudzenia się lub dotykania czegoś palcami lub boso, niechęć do lekkiego dotyku (np. przytulania),obcinania paznokci i włosów, manipulacji przy buzi, mycia twarzy, włosów i zębów, do nowych potraw i tendencja do odruchu wymiotnego

Rodzaj zaburzeń – słuchowe:
- podwrażliwość – przykładanie uszu do tego, co wibruje (słuchanie pralki, suszarki, odkurzacza) lub poszukiwanie „hałasu”, wydawanie głośnych dźwięków, trzaskanie drzwiami oraz rzucanie przedmiotami, częsty brak reakcji na własne imię oraz na sytuacje mające miejsce dookoła – wrażenie nieobecności lub nieświadomości
- nadwrażliwość – unikanie dźwięków pralki, odkurzacza itp. oraz innego rodzaju hałasu (burza, silny wiatr), łatwa dekoncentracja uwagi, trudności z zasypianiem, wydawanie głośnych dźwięków, unikanie mycia uszu, nadmierne pobudzenie w hałasie, częste zatykanie uszu rękami, strach przed niespodziewanymi dźwiękami (dzwonek w szkole, karetka, alarm)Rodzaj zaburzeń – wzrokowe:
- podwrażliwość – zainteresowanie różnymi punktami i rodzajami światła, trudność w śledzeniu przedmiotów w ruchu, przy przepisywaniu pomijanie liter, sylab lub ich części, trudności w ocenie odległości oraz w układaniu puzzli i odwzorowywaniu
- nadwrażliwość – dziecko woli półmrok lub delikatne światło (źle znosi słońce), unika świecących zabawek oraz kontaktu wzrokowego, jest pobudzenie przy nadmiarze doznań świetlnych

Rodzaj zaburzeń – smakowo-węchowe:
- podwrażliwość – problemu z wyczuciem zapachu lub jego określeniem, wąchanie przedmiotów z bardzo bliskiej odległości, brak umiejętności rozróżniania temperatury posiłku oraz smaku (słony, słodki, gorzki, kwaśny), unikanie potraw, które chrupią a także są w określonym kolorze i fakturze
- nadwrażliwość – unikanie zbyt ciepłego jedzenia, unikanie różnego rodzaju faktur, koloru i luźnej konsystencji (kisiel, budyń) jedzenia, nadmierne wyczulenie na różne smaki (słony, gorzki, kwaśny) oraz wyraziste zapachy

Po więcej informacji odsyłam Państwa do znalezionej prezentacji oraz artykułu:
W razie wątpliwości zachęcam również do odwiedzenia strony Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, na której można wypełnić kwestionariusz sensomotoryczny dotyczący dziecka.


Właściwa diagnoza jest kluczem do terapii dziecka i jeżeli jako rodzice lub nauczyciele podejrzewamy zaburzenia w sferze przetwarzania integracji bodźców powinniśmy jak najszybciej zgłosić się/zasygnalizować rodzicom wizytę w Porani Terapii Integracji Sensorycznej. W terapii wykorzystywane są przedmioty różnych faktur, masaże, huśtanie lub balansowanie na kołysce, jednak na zajęciach jest bardzo istotna obecność rodzica, ponieważ jest on czynnym uczestnikiem terapii dziecka. Do części ćwiczeń są potrzebne specjalne przyrządy lub przedmioty a także pomieszczenie natomiast pozostałe z nich można wykonywać w zaciszu domowym lub z wykwalifikowanym terapeutą korzystającym z przedmiotów codziennego użytku.

Autor: Dominika

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika, ze specjalizacjami: Wczesnoszkolne Nauczanie Języka Angielskiego oraz Animacja Społeczno-Kulturalna.